0

Prišli ste s výborným nápadom a chceli by ste ho realizovať a „pretaviť“ do podoby skutočného podnikania. Čo mám spraviť, aby som mohol začať podnikať? Aké sú predpoklady na podnikanie? Ktoré formy podnikania sú pre mňa zaujímavé? Aké to bude mať dopady na mňa a prípadne ľudí naokolo? Toto všetko sa budeme snažiť zodpovedať v nasledujúcich riadkoch.

Pri našom posudzovaní budeme vychádzať z možnosti podnikania prostredníctvom (i) živnosti; a (ii) spoločnosti s ručením obmedzeným ako dvoch najbežnejších, avšak vzájomne zásadne odlišných právnych foriem podnikania.

  1. Spoločnosť s ručením obmedzeným

Je právnickou osobou a pre túto formu podnikania sa v skratke používa  označenie  s.r.o. alebo spol. s.r.o. Vznik spoločnosti s ručením obmedzeným je podmienený dvoma fázami. Je to jej (i) založenie a (ii)  vznik.  S.r.o. sa zakladá spoločenskou zmluvou, pričom musí mať minimálne dvoch a maximálne päťdesiatich spoločníkov. Vznik s.r.o. je podmienený zápisom do Obchodného registra. Zásadný rozdiel oproti podnikaniu na živnosť je potreba vytvorenia základného imania v minimálnej výške 5.000 eur (pozor, do konca roka 2015 je potrebné zložiť na účet spoločnosti pri jej založení sumu 5.000 eur inak Obchodný register s.r.o. nezapíše). Vklady spoločníkov môžu byť tak peňažné, ako aj nepeňažné. Ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, môže sa spoločnosť zapísať do obchodného registra, len keď je základné imanie splatené v plnej výške, v opačnom prípade musí byť pred podaním návrhu na zápis aspoň 50 % z minimálnej výšky základného imania. Každá s.r.o. musí mať povinne dva orgány. Sú nimi konateľvalné zhromaždenie. Spoločnosť s ručením obmedzeným už vo svojom názve hovorí, že jej ručenie je obmedzené, a teda jej spoločníci neručia za záväzky spoločnosti okrem prípadu, že nesplatili svoj vklad do Obchodného registra. V takom prípade ručia spoločníci za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Valné zhromaždenie (VZ) spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, ktoré rozhoduje o akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa zásadných rozhodnutí o spoločnosti (napr. zmena sídla, zmena konateľov a pod.). Počet hlasov každého spoločníka na VZ sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, pokiaľ spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov. Konatelia sú štatutárnym orgánom spoločnosti, pričom s.r.o. môže mať jedného alebo viac konateľov.

Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a bezúhonná.

Vyskúšajte založenie firmy, alebo živnosti online bez potreby chodenia na úrad a byrokracie. Založenie s.r.o. od 259€ a založenie živnosti iba 25€!

 

  1. Živnostenským podnikaním

Živnosť je na rozdiel od spoločnosti s ručením obmedzeným podnikaním fyzickej osoby. Na vykonávanie podnikateľskej činnosti je nevyhnutné získať živnostenské oprávnenie ohlásením na Živnostenskom úrade.

Živnostník, podniká vo svojom mene, na svoj účet, na svoju zodpovednosť. Pokiaľ ide o peniaze nadobudnuté podnikaním, môže ich z podnikania presunúť do osobného vlastníctva. Uvedené výhody sú ale na druhej strane vyvážené  rizikom, ktoré vyplýva z neobmedzeného ručenia živnostníka za záväzky z podnikania celým osobným majetkom. V prípade neplnenia záväzkov z podnikania môže byť osobný majetok živnostníka predmetom exekúcie.

Obrázok1

 

Článok pripravili:

logo

 

 

connect

About connect

Tvoj obľúbený coworking E-mail: go@connect-network.com Tel. č.: 0948 456 880