0

Určite sa už aj vám stalo, že ste nedostali platbu od vášho obchodného partnera načas. Príčiny môžu byť skutočne rôzne, a to najmä reálny nedostatok prostriedkov až po neochotu platiť z rôznych dôvodov.

Čo teda robiť, ak máte pohľadávky po lehote splatnosti a dlžník sa „akosi“ k ich plateniu nemá? V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime načrtnúť aspoň základný postup pre získanie vašich peňazí.

  1. Kontaktovanie dlžníka

Nenechávajte vec len tak ležať niekoľko týždňov či mesiacov. Vždy je najlepšie kontaktovať dlžníka písomne – mailom alebo klasicky poštou hneď ako zistíte, že mešká s platbou. Ak raz máte v rukách niečo, z čoho je možné preukázať, že ste dlžníka oslovili, predíde sa tým situácii, keď dlžník nezaplatil z nepozornosti a po upozornení svoj dlh vyrovná. Častými sú aj prípady, keď dlžník svojou vinou alebo často vinou svojich obchodných partnerov je dočasne neschopný zaplatiť  a výzvou pohnete svoje snahy vpred (napr. dlžníci sa budú chcieť dohodnúť na splátkach prípadne na inom spôsobe vyrovnania). Písomná komunikácia  vám v prípade následného súdneho sporu zabezpečuje dôkazy a to, že ste mali zámer riešiť situáciu aj mimosúdne. Ak dlžník nekomunikuje a ignoruje výzvy na zaplatenie, nečakajte, kým nie je úplne neskoro a rozhodnite sa pre podanie žaloby na súd.

  1. Podanie žaloby na súd

Ak sa rozhodnete svoju pohľadávku voči dlžníkovi uplatniť na súde, začína Vám od splatnosti záväzku (najmä podľa splatnosti na faktúre) plynúť premlčacia lehota na jej uplatnenie na súde (základná lehota v občiansko-právnych vzťahoch je 3 roky a v obchodno-právnych 4 roky). Ak lehotu nestihnete a žalobu podáte neskôr ako v premlčacej lehote, môže dlžník uplynutie lehoty namietať a súd vám nemusí právo na zaplatenie dlžnej sumy priznať (= nedostanete nič).

Samotná žaloba musí obsahovať zákonnom stanovené náležitosti spolu s opisom stavu a pripojením relevantných dôkazov (objednávky, faktúry, upomienky, spoločná komunikácia týkajúca sa dlhu a pod.). Z toho vyplýva, že je dobré všetko písať emailom/písomne a tiež si uchovávať všetku dokumentáciu a komunikáciu s vašimi obchodnými partnermi. Nikdy neviete, kedy sa vám to môže zísť.

Za podanie žaloby je potrebné uhradiť aj súdny poplatok vo výške 6% zo žalovanej sumy, najmenej však 16,50 EUR a najviac 16.596,50 EUR (v obchodných veciach je maximum až 33.193,50 EUR). Bez zaplatenia poplatku súd nebude vo veci konať.

Najrýchlejšie získate rozhodnutie súdu na základe návrhu na vydanie platobného rozkazu (= do 10 pracovných dní, za predpokladu, že (i) je návrh v poriadku a príslušnom formulári; (ii) je zaplatený súdny poplatok; a (iii) súd nemá pochybnosti o vašom nároku). Pozor! – dlžník však môže podať odpor, platobný rozkaz sa zruší a prechádza sa na bežné súdne konanie, čo môže znamenať mesiace až roky. Ak ale dlžník počas celého konania nebude namietať výšku dlhu a ani iné s dlhom súvisiace záležitosti alebo súd nepresvedčí o svojej pravde, súd nakoniec vydá svoje rozhodnutie a dlžníka zaviaže na zaplatenie.

Navyše, ak budete mať vo veci v celom rozsahu úspech, súd by vám mal priznať náhradu vynaložených nákladov. To znamená, že súd by mal zaviazať dlžníka, aby nahradil zaplatený súdny poplatok, úroky z omeškania, prípadne trovy právneho zastúpenia a ďalšie náklady.

  1. Exekúcia

Ak ani po ukončení sporu dlžník dlžnú sumu (navýšenú o trovy konania) nezaplatí, máte možnosť podať návrh na vykonanie exekúcie u vami zvoleného exekútora. Toto právo vám patrí desať rokov odo dňa, ktorý je v rozhodnutí súdu stanovený ako deň plnenia.

Okrem povinných náležitostí, ktoré musí návrh obsahovať, je k návrhu potrebné priložiť exekučný titul, teda právoplatné a  vykonateľné rozhodnutie súdu a poplatok vo výške 16,50 EUR.

Následne, po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie súdom, exekútor vyzve dlžníka na zaplatenie do určitej lehoty. Ak lehota uplynie a dlžník nevznesie voči exekúcii žiadne námietky, exekútor vydá exekučný príkaz na vykonanie exekúcie, napr. zablokovaním bankového účtu dlžníka, predajom nehnuteľností, hnuteľných vecí, zrážkami zo mzdy, predajom podniku, a pod.

  1. Neúspešná exekúcia, dlžník nemá žiaden majetok

Pri exekúcii je bohužiaľ nutné znášať aj určité riziko, že dlžník nemá žiaden majetok a exekútor nebude mať, čo vymôcť. Navyše, ak dôjde, k zastaveniu exekúcie z dôvodu, že majetok dlžníka nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša trovy exekúcie veriteľ.

*                *                *

Vyššie sme uviedli všeobecný a najbežnejší spôsob ako efektívne vymáhať vaše pohľadávky. Samozrejme, každý prípad má svoje špecifiká a môže si vyžadovať úplne iný prístup vo veci a prípadne uplatnenie iných právnych nástrojov.

Každopádne odporúčame pri akejkoľvek pochybnosti kontaktovať advokáta. Vylúčite tým pádom riziká  spojené s vymáhanou pohľadávkou a zabezpečíte tiež to, že vám bude navrhnutý vhodný návrh riešenia pre váš prípad.

 

Článok pripravili:

logo

 

connect

About connect

Tvoj obľúbený coworking E-mail: go@connect-network.com Tel. č.: 0948 456 880