0

So zmluvami prichádzame do styku v každodennom kolobehu, či obedujeme, cestujeme hromadnou dopravou alebo telefonujeme. Ani si neuvedomujeme, že tým, že si objednáme obed či kúpime lístok na autobus, uzatvoríme s druhou stranou zmluvu. Nie vždy je však uzatvorenie zmluvy tak jednoduché, a to najmä v situácii, ak nám zmluvný partner predloží niekoľko strán nič nehovoriaceho právneho textu.

Základná rada predtým, ako si návrh zmluvy prečítate je si povedať, či rozumiete a viete PREČO ju uzatvárate (= idem robiť nový obchod, rozširujem zákazku? atď.). Keď už začnete čítať zmluvu podrobnejšie, je podstatné, aby ste si skontrolovali ako prvé:

  • označenie a všetky údaje zmluvných strán;
  • výšku ceny / odmeny, príp. odmeny príp. spôsob jej určenia za to, čo je predmetom zmluvy;
  • dôležité termíny (napr. termín dodania, odovzdania); a
  • nakoniec čas, na ktorý sa zmluva uzatvára.
  1. Občiansky zákonník či Obchodný zákonník

Základným pravidlom (okrem niektorých prípadov ako je napr. kúpa nehnuteľnosti a pod.) je, že ak uzatvárate zmluvu ako podnikateľ s iným podnikateľom (bez ohľadu na to, či je živnostník alebo ide o spoločnosť), bude sa vaša zmluva spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Na druhej strane, ak uzatvoríte zmluvu ako fyzická osoba – spotrebiteľ, vždy sa na vás budú uplatňovať iba ustanovenia Občianskeho zákonníka.

S jednotlivými zákonnými úpravami (Obchodný alebo Občiansky zákonník) sa totiž spájajú rôzne upravené inštitúty – rôzne dĺžky premlčania, uplatňovanie zmluvných pokút, náhrady škody, zodpovednosť za vady, reklamácie, spôsoby ukončenia zmluvy a pod.), ktoré sú raz výhodnejšie pre jednu stranu, ale nemusia byť výhodné pre stranu druhú a naopak.

Čokoľvek, čo budeme spomínať v tomto blogu alebo jeho pokračovaní sa týka úpravy podľa OBCHODNÉHO zákonníka. Ak by sa niektorá záležitosť spravovala Občianskym zákonníkom, priamo v texte to uvedieme.

  1. Zmluvné pokuty a náhrada škody

2.1 Zmluvná pokuta

Zmluvná pokuta je istou sankciou dohodnutou ako peňažná čiastka, ktorú si strany v zmluve dohodli z dôvodu porušenia zmluvnej povinnosti. Túto sankciu – zmluvnú pokutu je povinná zaplatiť tá strana, ktorá nesplní povinnosť uvedenú v zmluve, nezáleží pritom, či takým porušením zmluvy vznikla druhej strane škoda alebo nie.

Jednoducho bola porušená zmluva a strana, ktorá porušila zmluvu je povinná znášať za to dôsledky (= platiť pokutu).

Samotnú zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne (nie je dohodnutá v zmluve = neexistuje). Zmluvné pokuty sa uvádzajú buď v presnej výške alebo spôsobom ako pokutu vypočítať (napr. pri zmluve o dielo určitým percentom z ceny diela a pod.). Rovnako je dôležité zvážiť, akú výšku zmluvnej pokuty ste pri danej zmluve ochotní akceptovať.

2.2 Náhrada škody

Ak však porušením zmluvnej povinnosti vznikne druhej strane škoda, má táto strana právo požadovať jej náhradu. V tomto prípade si môže druhá strana uplatňovať škodu ako (i) skutočnú škodu; a (ii) ušlý zisk.

2.3 Čo majú spoločné zmluvná pokuta a náhrada škody?

Okrem rozlišovania medzi zmluvnou pokutou a náhradou škody je potrebné strážiť aj to, či v prípade vzniku škody si nebude druhá zmluvná strana uplatňovať aj zmluvnú pokutu (= bude si uplatňovať 2 nároky a o to vyššie môžu byť vaše náklady). V praxi sa preto môže stať, že v zmluve natrafíte na to, že druhá strana si bude chcieť:

  • uplatňovať náhradu škody nad rámec zmluvnej pokuty, t.j. ak by zmluvná pokuta bola nižšia ako náhrada škody;
  • uplatniť si zároveň nárok na zmluvnú pokutu aj náhradu škody.

***

Samozrejme, každá zmluva má svoje špecifiká a je potrebné zvažovať jej výhody a riziká nielen z obchodnej ale aj právnej stránky. Preto asi najdôležitejším odporúčaním pri akýchkoľvek nejasnostiach je, aby ste sa obrátili na niekoho, kto zmluvu z právnej stránky prezrie (= advokát) a upozorní vás na skutočnosti, ktoré sa môžu v súvislosti s jej uzatvorením vyskytnúť.

Ak ste si nie istí, či bude obchod pre vás ekonomicky prínosný, rovnako zvážte prípadné konzultácie s obchodným alebo daňovým poradcom či účtovníkom.

 

Článok pripravili:

logo

connect

About connect

Tvoj obľúbený coworking E-mail: go@connect-network.com Tel. č.: 0948 456 880