0

V prvej časti sme si uviedli základné rozdiely medzi zmluvami podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka ako aj pár viet k zmluvným pokutám a náhrade škody.

V tomto blogu budeme pokračovať ďalej nemenej dôležitými témami ako je (i) ako skončiť zmluvu; (ii) rozhodcovské doložky či v prípade technologických start-upov časté (iii) rozhodné právo (= iné právo ako slovenské).

1. Aké sú spôsoby ukončenia zmluvy?

  • vypovedanie zmluvy

Jedným zo spôsobov ako ukončiť zmluvu je jej vypovedanie. V prípade výpovede nie je dôležité, či došlo k porušeniu niektorej zo zmluvných povinností. Zmluvu môžete vypovedať kedykoľvek počas trvania zmluvy, ak zmluva neobsahuje osobitné ustanovenia, ktoré by to obmedzovali. Písomnú výpoveď je samozrejme potrebné vždy zaslať druhej strane tak, aby ste vedeli preukázať, že ste ju doručili ( napr. list s doručenkou a pod.).

Dôležité je tiež všímať si dĺžku a začatie plynutia výpovednej doby. Napríklad pri nájmoch nehnuteľností je stanovená trojmesačná doba, pri nájmoch hnuteľných vecí jednomesačná a pod. Zväčša výpovedná doba začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvnej strane doručená. K ukončeniu zmluvy dôjde uplynutím výpovednej doby. To znamená, ak výpoveď bola druhej strane doručená 20. októbra 2015, jednomesačná výpovedná doba začína plynúť 1. novembra 2015, a teda k ukončeniu zmluvy dôjde 30. novembra 2015.

  • odstúpenie od zmluvy

Pri porušení povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy je od zmluvy možné tiež odstúpiť. Odstúpenie sa (na rozdiel od výpovede) však používa výlučne iba v prípadoch, ktoré ustanovuje predmetná zmluva alebo zákon.

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Strany si po odstúpení od zmluvy musia vrátiť poskytnuté plnenia. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

  • dohoda zmluvných strán

Okrem týchto spôsobov je zmluvu možné skončiť aj inak – napr. dohodou zmluvných strán, čo je niekedy najefektívnejší, avšak často najťažšie dosiahnuteľný spôsob ukončenia zmluvy.

2. Rozhodcovské doložky

Vaša zmluva môže často obsahovať tzv. rozhodcovskú doložku, ktorou si strany dohodnú, že spory, ktoré vyplynú zo zmluvy nebude rozhodovať bežný súd, ale rozhodcovský súd. Pri výbere nie ste viazaní, ktorý súd zvolíte, a tak je možné vybrať si z rozhodcovských súdov pôsobiacich na Slovensku alebo v zahraničí.

Výhody:

  • rýchlosť konania oproti bežným súdom;
  • spor môže byť rozhodnutý už v priebehu niekoľkých týždňov či pár mesiacov;
  • rozhodcovský rozsudok má rovnaké účinky ako rozsudok všeobecného súdu, je exekučným titulom a je teda možné sa s rozhodcovským rozsudkom obrátiť priamo na exekútora

Nevýhody:

  • rozhodcovské súdy sú neprehľadné a netransparentné (skutočne a často viac ako bežné súdy);
  • ak rozhodcovský súd rozhodne nesprávne, nie je to dôvodom na zrušenie jeho rozhodnutia a nie je možné voči nemu podať odvolanie;
  • všeobecné súdy majú právo zasahovať do rozhodcovských rozsudkoch len v prípade, ak neboli splnené základné podmienky pre vedenie rozhodcovského konania, a to žalobou o zrušenie rozsudku

3. Rozhodné právo 

Ak sa chystáte uzatvoriť zmluvu so zahraničným obchodným partnerom, je dôležité overiť si, či zmluva neobsahuje určenie tzv. rozhodného práva, teda práva, ktorým sa celá zmluva bude riadiť. Najčastejší je výber práva štátu, v ktorom má jedna zo strán sídlo.

V prípade dohodnutia práva iného štátu ako Slovenska všetky otázky týkajúce sa zmluvy (spôsoby ukončenia zmluvy, uplatňovanie vád a pod.) budú upravené iba týmto právom. Odporúčame preto konzultovať prípadné riziká s právnikom z danej krajiny.

 

Článok pripravili:
logo

 

connect

About connect

Tvoj obľúbený coworking E-mail: go@connect-network.com Tel. č.: 0948 456 880