0

Aké nové veci si na vás vymyslel štát v novom roku?

Rok 2016 prináša rôzne zmeny a zákony nie sú výnimka. Nižšie uvádzame novely zákonov a nové zákony, ktoré sa vás môžu týkať:

 1. Novela Obchodného zákonníka zavádza inštitút spoločnosti v kríze, pri ktorej sú konatelia prijať potrebné opatrenia. Novela zavádza aj možnosť odvolať konateľa súdom, ak sú splnené špecifické podmienky. Pri zakladaní spoločnosti už nebude potrebné platiť základné imanie na bankový účet;
 2. Nový zákon o verejnom obstarávaní zavádza rôzne novinky ako napr. inovatívne partnerstvo v prípade úplne nového typu zákaziek či spoločného predkladania ponúk viacerými uchádzačmi;
 3. Novinkou je tiež trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb;
 4. Novela zákona o DPH umožňuje časti dodávateľov platbu DPH až po prijatí platby od odberateľa.

 

*                *                *

 1. NOVELA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

(i)              Zavedenie inštitútu spoločnosť v kríze

Spoločnosť sa bude nachádzať v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí, a to vtedy ak pomer vlastného imania spoločnosti a jej záväzkov je menej ako 4 ku 100 (údaj platný pre rok 2016, v roku 2017 je pomer 6 ku 100 a od roku 2018 je pomer 8 ku 100).

Štatutárne orgány spoločnosti sú pri spoločnosti v kríze povinní vypracovať návrh vhodných a primeraných opatrení na prekonanie krízy.

Nároky spoločníkov, členov štatutárnych alebo dozorných orgánov a iných osôb zúčastnených na riadení spoločnosti, ktoré sa poskytnú spoločnosti v kríze, sa budú môcť uspokojovať až keď sa uspokoja nároky bežných veriteľov. Počas krízy spoločnosti bude mať táto spoločnosť tiež zakázané vrátiť plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje.

(ii)            Vylúčenie konateľa z funkcie rozhodnutím súdu

Súd vylúči osobu z účasti v akýchkoľvek štatutárnych orgánov v obchodných spoločnostiach na dobu 3 rokov, ak rozhodne:

 • v trestnom konaní o zákaze vykonávania činnosti štatutárneho orgánu vydané; alebo
 • o uložení zmluvnej pokuty za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Ak však takto vylúčená osoba bude uzatvárať zmluvy za spoločnosť, napriek tomu, že na to nie je oprávnená, bude ručiť za splnenie záväzkov, na ktorých spoločnosť zaviaže, svojim majetkom.

(iii)           Pri zakladaní spoločnosti už nebude potrebné platiť základné imanie na bankový účet

Podľa súčasnej právnej úpravy pred zápisom spoločnosti do obchodného registra sa peňažný vklad do spoločnosti musí vložiť na osobitný účet v banke. Novela toto ustanovenie vypúšťa.

Správcom vkladu bude zakladateľ/jeden zo zakladateľov spoločnosti, ktorý iba vyhlásením potvrdí, že potrebný vklad spoločníka/spoločníkov bol splatený pred zápisom do obchodného registra.

Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2016.

 1. NOVÝ ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Zákon zavádza tieto novinky:

 • jednotný európsky dokument ako dokument nahradzujúci doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom.
 • rozdelenie zákazky na časti. Zákazku bude môcť obstarávateľ rozdeliť a záujemca sa môže rozhodnúť, či svoju ponuku predloží pre každú časť.
 • zavádza sa tiež úplná elektronická komunikácia vo všetkých fázach obstarávania, vrátane predkladania žiadostí o účasť a predkladania ponúk.
 • nový postup zadávania zákazky – inovatívne partnerstvo – použije sa v prípade, ak daný predmet zákazky ešte neexistuje na trhu, a vytvorí sa až spoluprácou medzi obstarávateľom a zadávateľom ponuky.
 • spoločné predkladanie ponuky – cieľom je otvoriť trh verejných zákaziek pre malé a stredné podniky, ktoré by neboli schopné predmet zákazky zrealizovať samostatne;
 • informácie o subdodávateľoch – obstarávateľ môže požadovať od uchádzača, aby špecifikoval podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom či vymenoval navrhovaných subdodávateľov a taktiež môže požiadať, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti osobného postavenia a preukázal to náležitými dokladmi. Ak by navrhovaný subdodávateľ podmienky nespĺňal, obstarávateľ má povinnosť písomne požiadať, aby sa dotknutý subdodávateľ nahradil. Zákon zakotvuje povinnosť upraviť zmluvné podmienky, na základe ktorých je úspešný uchádzač najneskôr ku dňu uzavretia zmluvy povinný uviesť všetky relevantné údaje o subdodávateľoch a následne oznamovať aj akúkoľvek zmenu týchto údajov.
 • inštitút priamych platieb – obstarávateľ môže v návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody určiť, že platby za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby dodávateľovi, ak o to subdodávateľ požiada.
 • kritéria na vyhodnotenie ponúk – základným kritériom je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, avšak jej výber sa má dosiahnuť prostredníctvom prístupu založeného na najlepšom pomere ceny a kvality v súlade so zásadami transparentnosti a nediskriminácie.
 • zavádzajú sa aj dôvody na odstúpenie od zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy. Obstarávateľ má možnosť odstúpiť od zmluvy, ak došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a ktorá si by vyžadovala nové verejné obstarávanie. Odstúpenie od zmluvy bude tiež naďalej možné aj na základe ustanovení Obchodného zákonníka, a tiež aj na základe zmluvne dohodnutých podmienok

Zákon nadobudne účinnosť 18. apríla 2016.

Konania, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 17. apríla 2016, sa dokončia podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016.

 1. TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSOB

Nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb upravuje presne vymedzené druhy trestných činov, ktoré právnická osoba môže spáchať. Ide napr. o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, skrátenie dane a poistného, neodvedenie dane a poistného, daňový podvod.

Druhy trestov, ktoré bude možné uložiť: trest zrušenia právnickej osoby, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, peňažný trest, trest zákazu činnosti, trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.

Zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

 1. NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY

Najdôležitejšie zmeny:

 • možnosť platby DPH až po prijatí platby od odberateľa pre určitú skupinu platiteľov DPH;
 • ruší sa dôvod zamietnutia dobrovoľnej registrácie na DPH, ak podnikateľ nezloží určenú zábezpeku. Po novom, ak daňový úrad určí povinnosť zložiť zábezpeku a podnikateľ ju nezaplatí, daňový úrad ho na DPH zaregistruje a zábezpeku bude vymáhať ako daňový nedoplatok.

Novela teda umožní posunúť platbu DPH za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa. Cieľom úpravy je, aby podnikateľ nemusel platiť DPH z vystavenej faktúry, ktorá ešte nebola odberateľom zaplatená.

Táto možnosť sa bude týkať nasledovných podnikateľov (platiteľov DPH):

 • ich ročný obrat v predchádzajúcom roku musí byť nižší ako 100 000 eur;
 • nie je na nich vyhlásený konkurz; a
 • nevstúpili do likvidácie.

Novela zákona nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2016.

 

Článok pripravili:
logo

 

 

 

connect

About connect

Tvoj obľúbený coworking E-mail: go@connect-network.com Tel. č.: 0948 456 880